• Ruinsara Lake 2024
  • Ruinsara Tal 2024
  • Ruinsara Lake Trek, Uttarakashi